OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

(ďalej len dokument)

Tento dokument o ochrane osobných údajov, upravuje pravidlá a zásady pre spracúvanie vašich osobných údajov spoločnosti Víno Svetík, so sídlom Levice, Slovensko (ďalej tiež „prevádzkovateľ“ alebo „Víno Svetík“).

Tento dokument popisuje zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi a je teda všeobecným základom a informačným prameňom pre spracúvanie Vašich osobných údajov, vrátane stanovenia účelu spracúvania, právneho titulu spracúvania alebo obmedzenia uloženia a ďalšie dôležité otázky.

Obsahuje informácie o osobných údajoch, ktoré spracúvame, účeloch spracovania a právneho titulu spracovania, dobe uloženia, a Vašich právach, a to:

 • práve na prístup k osobným údajom
 • práve na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • práve na opravu nepresných či nesprávnych údajov 
 • práve na výmaz osobných údajov
 • práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • práve na výpis osobných údajov v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte pre seba alebo pre iného správcu (právo na prenosnosť)
 • práve namietať spracúvanie osobných údajov
 • práve nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

V prípade potreby nás v súvislosti s osobnými údajmi môžete kedykoľvek kontaktovať na e-mailovej adrese info@vinosvetik.sk.

Pokiaľ sa Vám akýmkoľvek spôsobom nepáči, akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje, máte taktiež právo podať sťažnosť výkonnému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Kto sme, aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?
Sme malé rodinné vinárstvo s tradičnou výrobou vína.V prvom rade nám dovoľte Vás uistiť, že osobné údaje spracúvame za vopred stanoveným legitímnym účelom a na základe právneho titulu v súlade s požiadavkami GDPR.

Vaše osobné údaje získavame rôznymi spôsobmi, tým, že ich sami zdieľate/odovzdáte Víno Svetík – pokiaľ komunikujete prostredníctvom e-mailu, Facebooku alebo iných sociálnych sietí, aplikácií, telefonicky, vypĺňate kontaktné formuláre alebo objednávky, vypĺňate údaje na webových stránkach, prípadne nám osobné údaje odovzdáte osobne, a i.,
tým, že ich sami zdieľate/odovzdáte iným prevádzkovateľom/sprostredkovateľom, ktorí nám odovzdajú osobné údaje v súvislosti s našou obchodnou činnosťou,
údaje, ktoré spracúvame a ktoré sme získali sami alebo od externých zdrojov bez toho, že by ste nám ich sami zdieľali/odovzdali – tieto údaje získame tým, že používate webové stránky, aplikácie či prostredníctvom sociálnych sietí a i.

Aké osobné údaje môžeme spracovávať:

1. Všeobecné údaje o vašej osobe

 • meno, priezvisko,
 • názov Vašej pozície a spoločnosti/zamestnávateľa, vrátane adresy,
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo,
 • pohlavie,
 • dátum narodenia,
 • fotografie,
 • údaje uvedené v korešpondencii,
 • aktualizáciu údajov, ktoré nám boli poskytnuté, a
 • pokiaľ navštívite naše sídlo, záznamy z priemyselných kamier.

2. Pokiaľ navštívite webovú stránku (ďalej tiež „web“) alebo používate aplikácie:

 • pokiaľ navštívite web, môžeme spracúvať technické údaje, vrátane IP adresy použitej k pripojeniu Vášho počítača na internet, názov domény a krajiny, ktoré posielajú požiadavky na dáta, požadované súbory a typ a verziu prehliadača a doplnkov prehliadača, operačný systém a platformu,
 • môžeme monitorovať správanie na webe alebo v aplikáciách, a to vrátane URL stránok, ktoré vedú na web, cez web alebo z webu (vrátane dátumu a času), času a dĺžky návštev určitých stránok, údajov o interakcii so stránkou (napríklad prechádzanie, kliknutia a umiestnenia ukazovateľa myši), spôsobu opustenia stránky, údajov o prevádzke, údajov o umiestnení, blogov a ďalších komunikačných údajov a údajov poskytnutých pri požadovaní ďalších služieb alebo sťahovaní,
 • môžeme spracúvať údaje o Vašej polohe, aby sme Vám mohli pomôcť s hľadaním produktov a služieb, a pokiaľ ste poskytovateľom služieb, aby sme mohli monitorovať efektivitu a hospodárnosť služieb, ktoré nám poskytujete.

3. Pokiaľ Vám poskytujeme tovar alebo služby, môžeme spracovávať:

 • údaje potrebné na poskytovanie tovaru alebo služieb (vrátane údajov z formulárov, podrobností o objednávke, histórie objednávok, údajov pre platbu, doručovaciu adresu, požiadavku o obmedzení spojených s doručením, obchodných referenciách a daňových informáciách);
 • údaje pre zákaznícke služby a údaje pre riadenie vzťahov so zákazníkmi a marketing.

4. Pokiaľ k nadväzovaniu kontaktov s nami alebo zisteniu informácií o našich/klientových produktoch alebo službách použijete sociálne médiá, môžeme spracúvať údaje z Vášho profilu (vrátane Vašich preferencií a komunikácie na Facebooku, Instagrame a Twitteri), údaje, ktoré zverejňujete na nástenkách, ktoré súvisia s naším/klientovým podnikaním a údaje získané prostredníctvom Vašej interakcie s nami alebo informáciami o našich/klientových produktoch a službách.

5. Pokiaľ navštívite akcie, môžeme spracúvať fotografie a videozáznamy z akcie (o tom Vás budeme tiež informovať počas priebehu akcie).

 

 

Za akým účelom osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje vo Víno Svetík spracúvame iba na základe vopred formulovaných legitímnych účelov.

Jeden z hlavných dôvodov spracúvania Vašich osobných údajov je naša obchodná činnosť – chceme byť s Vami v kontakte a informovať Vás.

Zároveň sa chceme zlepšovať a vyvíjať, k tomu taktiež potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje nepredávame ani neprenajímame žiadnemu tretiemu subjektu, bez toho, že by sme k tomu mali od Vás udelený súhlas.

Potvrdením cookies ste nám udelili slobodný, dobrovoľný, jednoznačný, nepodmienený a informovaný súhlas, kedy súhlas môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť jeho rozsah, a to rovnakým spôsobom, akým ste ho poskytli, a udelením súhlasu nepodmieňujeme poskytnutie služby alebo tovaru.

 

Akými právami disponujete?

Z GDPR subjektu údajov vyplývajú nasledujúce práva:

 • právo na poskytnutie základných informácií ohľadom spracúvania – máme povinnosť Vás informovať pri získaní osobných údajov, pokiaľ ich máme priamo od Vás a v prípade, že neboli získané priamo od Vás, tak najneskôr do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, prípadne v okamihu, kedy dôjde ku vzájomnej komunikácii, pokiaľ sú osobné údaje použité na účely tejto komunikácie alebo najneskôr po prvom sprístupnení, pokiaľ ich budeme sprístupňovať tretej strane,
 • právo na prístup k osobným údajom – na základe Vašej žiadosti máme povinnosť Vám potvrdiť, či spracúvame Vaše osobné údaje a informovať Vás podľa GDPR napr. o účele, dobe spracúvania, právach na výmaz a i. Poskytneme Vám zároveň kópiu spracúvaných osobných údajov za podmienky, že nedôjde k nepriaznivému zásahu do práv a slobôd ďalších osôb,
 • právo na opravu – pokiaľ máme nepresné osobné údaje, sme povinní ich na Vašu žiadosť opraviť alebo ich doplniť,
 • právo na výmaz – na základe Vašej žiadosti máme povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, obzvlášť pokiaľ ste odvolali súhlas a nemáme ďalší právny titul na spracúvanie,
 • osobné údaje už nepotrebujeme na žiadny vyhradený účel, pre ktorý boli spracúvané a nie je tu daný iný účel a právny titul, spracúvali sme osobné údaje protiprávne, splníme tým právnu povinnosť podľa právnych predpisov, vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov a nie sú tu žiadne prevažujúce oprávnené dôvody, vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov za účelom priameho marketingu, vrátane profilovania.

Aj v prípade, že požiadate o výmaz, nie sme povinní osobné údaje vymazať najmä z dôvodu:

 • určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov,
 • splnenia právnej povinnosti podľa právnych predpisov,
 • výkonu práva na slobodu prejavu a práva na informácie.
 • právo na obmedzenie spracovania
 • právo na prenos údajov
 • právo vzniesť námietku
 • právo na ochranu zo strany štátnych orgánov

Uplatnenie práv voči Víno Svetík môžete uplatniť elektronicky, a to zaslaním e-mailu na adresu info@vinosvetik.sk.

 

Súbory cookies

Na našich internetových stránkach používame súbory „cookies“ , aby sme návštevníkom poskytli väčšie pohodlie pri ich prezeraní. Súbory „cookies“ sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky vytvoria vo Vašom zariadení v momente, keď na ne prídete.

Pomocou súborov „cookies“ dokážeme vo všeobecnej rovine zaznamenávať štatistické údaje o správaní návštevníka internetových stránok. Vďaka tomu ich môžeme cielene prispôsobovať Vašim záujmom a požiadavkám.

Používaním internetových stránok vyjadrujete súhlas s použitím súborov „cookies“ vyššie uvedeným spôsobov

 

Zabezpečenie

Kladieme veľkú pozornosť na ochranu osobných údajov pred stratou, zneužitím, zverejnením, pozmeňovaním, neoprávneným prístupom, nedostupnosťou a zničením.

Prijali sme všetky primerané preventívne opatrenia k ochrane dôvernosti osobných údajov, vrátane vhodných organizačných a technických opatrení.

V prípade otázok v súvislosti s ochranou osobných údajov sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť na e-mail: info@vinosvetik.sk.

Pokiaľ budete mať pochybnosti o tom, ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi, budeme radi, keď sa na nás obrátite, aby sme Vaše pochybnosti mohli odstrániť a nájsť spoločné riešenie k spokojnosti Vašej, našej aj GDPR. 

Ďakujeme, že ste si našli čas a zoznámili ste sa s našou ochranou osobných údajov.

VÍNO SVETÍK

Kde nás nájdete

Ulica Levice 934 01

NAPÍŠTE NÁM

ZAVOLAJTE NÁM

FOLLOWUJTE NÁS